Zasady i warunki korzystania z

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 8, 2024

Wprowadzenie

Niniejsze Warunki korzystania („Warunki”) mają zastosowanie do stron internetowych Beyond100K, sponsorowanego finansowo projektu Tides Center, kalifornijskiej organizacji pożytku publicznego non-profit („my”, „nas”, „nasz”), zlokalizowanej pod adresem https ://beyond100k.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org, https://pathto100k.org i https://www.starfishinstitute.org („Strony internetowe”).

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed korzystaniem z Witryn. Uzyskując dostęp do Witryn, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki, a także nasze Polityka prywatności. Innymi słowy, jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie powinieneś korzystać z Witryn.

 

Prawa własności intelektualnej

Zawartość Witryn, w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, dźwięk, nagrania audio, muzyka, filmy, funkcje interaktywne („Treść”) oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”), są należące do nas lub licencjonowane do nas, podlegające prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej zgodnie z prawem.

 

Treści są dostarczane w stanie, w jakim są, wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego i niekomercyjnego. Możesz pobrać lub wydrukować kopię Treści ze Stron internetowych, pod warunkiem zachowania wszystkich zawartych w nich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Użytkownik potwierdza, że ​​nie nabywa żadnych praw własności poprzez pobranie lub wydrukowanie Treści do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jeśli chcesz otrzymać pozwolenie na wykorzystanie Treści w sposób niedozwolony w niniejszych Warunkach, prześlij nam swoją pisemną prośbę na adres info@beyond100K.org. To, czy udzielić pozwolenia, zależy wyłącznie od naszego uznania.

 

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Treści i do Treści. Zgadzasz się nie angażować się w używanie, kopiowanie ani rozpowszechnianie jakiejkolwiek Treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.

 

Twoje ograniczenia dotyczące użytkowania

Zgadzasz się korzystać ze Stron internetowych wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie będziesz brać udziału w żadnych działaniach, które naruszą bezpieczeństwo Stron internetowych lub uszkodzą je i jego Treść. Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Witryn internetowych lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają użycie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu ze Stron internetowych lub zawartej w nich Treści. Zgadzasz się nie gromadzić ani nie zbierać żadnych danych osobowych ze Stron internetowych. Zgadzasz się nie pozyskiwać żadnych użytkowników Witryny w jakimkolwiek celu, w tym w celach komercyjnych.

 

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Te strony internetowe stron trzecich nie podlegają naszej kontroli i podlegają ich własnym warunkom użytkowania i polityce prywatności. Udostępniając takie łącza, robimy to w celach informacyjnych i dla Twojej wygody, a dostęp do tych witryn odbywa się na własne ryzyko. Ponadto linki stron trzecich nie sugerują powiązania, poparcia ani sponsorowania przez nas powiązanej witryny.

 

Linki do stron internetowych

Masz naszą zgodę na umieszczanie linków do poszczególnych stron lub sekcji Witryn internetowych przy użyciu rzeczywistego adresu strony internetowej lub słowa lub frazy. Nie możesz używać w tym celu żadnych Znaków. Należy również pamiętać, że zawartość Stron internetowych może ulec zmianie i nie możemy zagwarantować, że Twoje linki będą nadal działać z biegiem czasu.

 

Naruszenie praw autorskich/własności intelektualnej

Witryny obecnie nie pozwalają użytkownikom zamieszczać ani przesyłać treści. Jeśli to się zmieni i uważasz, że Twoje prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone w Witrynach przez posty osób trzecich, poinformuj nas o tym, wysyłając pisemne powiadomienie na adres:

  • Za pośrednictwem poczty: Beyond100K, dyrektor wykonawczy, Do wiadomości: Teach for America, 25 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10004
  • E-mailem: info@beyond100K.org

W stosownych przypadkach, w odpowiednich okolicznościach, możemy zawiesić, wyłączyć lub zamknąć konta użytkowników, którzy mogą naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób. Obejmuje to podejmowanie takich działań, jeśli mamy informacje wskazujące, że użytkownik jest wielokrotnym naruszycielem, w tym jeśli otrzymujemy wiele powiadomień o naruszeniu praw dotyczących użytkownika.

 

Gwarancja Zastrzeżone

ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ ZE STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA TIDES, JEJ KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY I AGENCI ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU ZE STRONAMI INTERNETOWYMI I ICH KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NIE UDZIELAMY GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI NINIEJSZYCH STRON INTERNETOWYCH LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON, DO KTÓRYCH POWIĄZANE są LINKI I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (I) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI, (II) OBRAŻENIA OSOBISTE LUB SZKODY W MIENIU JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z STRON INTERNETOWYCH, (III) WSZELKI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANYCH W NICH , (IV) JAKIEKOLWIEK PRZERWA LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB ZE STRON INTERNETOWYCH, (IV) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ, I/LUB (V) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA TREŚCI WYSYŁANYCH, PRZESYŁANYCH E-MAILEM, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSÓB TRZECICH ZA POŚREDNICTWEM STRON INTERNETOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB WYSTĘPUJĄCYCH W JAKIMKOLWIEK BANERIE LUB INNEJ REKLAMIE I NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W W KAŻDY SPOSÓB BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY TOBĄ A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU TIDES, JEJ KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, KARNE LUB WYNIKOWE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK (I) BŁĘDÓW, BŁĘDÓW LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI , (II) OBRAŻENIA OBRAŻEŃ LUB SZKODY MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z STRON INTERNETOWYCH, (III) JAKIEKOLWIEK NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB WYKORZYSTANIE NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB PRZECHOWYWANE W NIM INFORMACJE FINANSOWE, (IV) WSZELKIE PRZERWY LUB ZATRZYMANIE TRANSMISJI DO LUB ZE STRON INTERNETOWYCH, (IV) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE I PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE NA STRONY LUB ZA POŚREDNICTWEM PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ, ORAZ /LUB (V) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI WYSYŁANYCH, PRZESYŁANYCH E-MAILEM, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB NA STRONACH INTERNETOWYCH, ZALEŻNIE NA GWARANCJI, UMOWA, DELIKT LUB INNA TEORIA PRAWNA ORAZ TO, CZY ORGANIZACJA JEST POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI.

 

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZA, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA, TAKIE JAK HISTORIE LUB ZNIEWAŻAJĄCE, OBRAŻLIWE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ORAZ ŻE RYZYKO USZKODZENIA LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO ODPOWIADA CAŁKOWICIE NA UŻYTKOWNIKA.

 

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Tides, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami i wydatkami (w tym między innymi prawnikami). opłaty) wynikające z: (i) korzystania przez Państwa z Serwisów i uzyskiwania do nich dostępu; (ii) naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków; (iii) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich lub jakichkolwiek przepisów, w tym między innymi praw autorskich, praw własności lub prawa do prywatności; lub (iv) wszelkie roszczenia, że ​​treści przesyłane za pośrednictwem Witryn naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. To zobowiązanie do obrony i odszkodowania będzie obowiązywać w mocy niniejszych Warunków i korzystania z Witryn.

 

Możliwość zaakceptowania warunków użytkowania

Potwierdzasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swojej jurysdykcji lub posiadasz prawną zgodę rodzica lub opiekuna oraz jesteś w pełni zdolny i kompetentny do wyrażenia zgody i przestrzegania niniejszych Warunków. Potwierdzasz również, że masz co najmniej 16 lat, ponieważ te Witryny nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia.

 

Cesja

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być przez nas cedowane bez ograniczeń.

 

Ogólne

Niniejsze Warunki podlegają wewnętrznym przepisom prawa materialnego stanu Kalifornia, bez względu na zasady kolizyjne. Wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a nami, które wynikają w całości lub w części z Witryn internetowych, będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd znajdujący się w stanie Kalifornia. Niniejsze Warunki, wraz z Polityką Prywatności i wszelkimi innymi informacjami prawnymi opublikowanymi przez nas na Stronach Internetowych, stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a nami dotyczącej Witryn. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się któregokolwiek warunku niniejszych Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a nasze niepowodzenie w dochodzeniu jakichkolwiek praw lub postanowień wynikających z niniejszych Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. UŻYTKOWNIK I TIDES ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE PODSTAWY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z STRONAMI INTERNETOWYMI MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA PRZYCZYNY DZIAŁANIA. W PRZECIWNYM WYPADKU TAKA PODSTAWA DOCHODZENIA JEST TRWALE PRZEKAŻONA.