Zasady i warunki korzystania z

Ostatnia aktualizacja: 29 października 2021 r

Wprowadzenie

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) mają zastosowanie do stron internetowych 100Kin10, finansowanego z podatków projektu Tides Center, kalifornijskiej organizacji non-profit pożytku publicznego („my”, „nas”, „nasz”), znajdującej się pod adresem https ://100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org oraz https://www.starfishinstitute.org („Witryny”).

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed korzystaniem z Witryn. Uzyskując dostęp do Witryn, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki, a także nasze Polityka prywatności. Innymi słowy, jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie powinieneś korzystać z Witryn. 

 

Prawa własności intelektualnej

Zawartość Witryn, w tym między innymi tekst, grafika, zdjęcia, dźwięk, nagrania audio, muzyka, filmy, funkcje interaktywne („Treść”) oraz zawarte w nich znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”), są należące do nas lub licencjonowane do nas, podlegające prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej zgodnie z prawem. 

 

Treść jest dostarczana W STANIE, W JAKIM SĄ, wyłącznie do celów informacyjnych oraz do użytku osobistego i niekomercyjnego. Możesz pobrać lub wydrukować kopię Treści z Witryn, pod warunkiem, że zachowasz wszystkie zawarte w nich informacje o prawach autorskich i innych prawach własności. Przyjmujesz do wiadomości, że nie nabywasz żadnych praw własności, pobierając lub drukując Treści do użytku osobistego i niekomercyjnego. Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie na korzystanie z Treści w sposób niedozwolony w niniejszych Warunkach, wyślij nam swoją pisemną prośbę na adres info@100Kin10.org. Decyzja o udzieleniu pozwolenia zależy wyłącznie od naszego uznania. 

 

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Treści i do Treści. Zgadzasz się nie angażować się w używanie, kopiowanie ani rozpowszechnianie jakiejkolwiek Treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie. 

 

Twoje ograniczenia dotyczące użytkowania

Zgadzasz się korzystać z Witryn wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie będziesz uczestniczyć w żadnych działaniach, które zagrażają bezpieczeństwu Witryn lub niszczą je i ich Treść. Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Witryn lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakiejkolwiek Treści lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryn lub zawartych w nich Treści. Zgadzasz się nie gromadzić ani nie zbierać żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób ze Stron Internetowych. Zgadzasz się nie zabiegać o użytkowników Witryny w jakimkolwiek celu, w tym w celach komercyjnych.

 

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Te strony internetowe stron trzecich nie są pod naszą kontrolą i podlegają własnym warunkom użytkowania i polityce prywatności. Kiedy udostępniamy takie linki, robimy to w celach informacyjnych i dla Twojej wygody, a Ty uzyskujesz dostęp do tych stron na własne ryzyko. Ponadto linki stron trzecich nie sugerują powiązania z naszą stroną, jej poparcia lub sponsorowania.

 

Linki do stron internetowych
Masz naszą zgodę na umieszczanie linków do określonych stron lub sekcji Witryn za pomocą rzeczywistego adresu strony internetowej lub słowa lub frazy. Nie możesz używać w tym celu żadnych Znaków. Należy również pamiętać, że zawartość Witryn może ulec zmianie i nie możemy zagwarantować, że Twoje linki będą nadal działać z czasem. 

 

Naruszenie praw autorskich/własności intelektualnej

Witryny obecnie nie pozwalają użytkownikom zamieszczać ani przesyłać treści. Jeśli to się zmieni i uważasz, że Twoje prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej zostały naruszone w Witrynach przez posty osób trzecich, poinformuj nas o tym, wysyłając pisemne powiadomienie na adres:

  • Za pośrednictwem poczty: 100Kin10, dyrektor wykonawczy, Attn: Teach for America, 25 Broadway, 11th Piętro, Nowy Jork, NY 10004
  • E-mailem: info@100Kin10.org

W stosownych przypadkach, w odpowiednich okolicznościach, możemy zawiesić, wyłączyć lub zamknąć konta użytkowników, którzy mogą naruszać prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innych osób. Obejmuje to podejmowanie takich działań, jeśli mamy informacje wskazujące, że użytkownik jest wielokrotnym naruszycielem, w tym jeśli otrzymujemy wiele powiadomień o naruszeniu praw dotyczących użytkownika.

 

Gwarancja Zastrzeżone

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA ZE STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, TIDES, JEGO URZĘDNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNAMI INTERNETOWYMI I KORZYSTANIEM Z ICH. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN, Z KTÓRYMI ŁĄCZĄ SIĘ W TYCH STRONACH INTERNETOWYCH I NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (I) BŁĘDY, BŁĘDY (II) LUB NIEZGODNOŚĆ USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK NATURY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I KORZYSTANIA Z NIEJ, (III) WSZELKIEGO NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZYSTKICH INFORMACJI OSOBOWYCH I/LUB PRZECHOWYWANIA FINANSÓW , (IV) JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA LUB ZAKOŃCZENIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYN INTERNETOWYCH, (IV) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE DO LUB PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ PRZEZ OSOBĘ TRZECIE I/LUB (V) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI LUB JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI PRZESŁANYCH, PRZESYŁANYCH E-MAILEM LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ WITRYN INTERNETOWYCH. NIE GWARANTUJEMY, NIE ZAPEWNIAMY, ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYN INTERNETOWYCH LUB WITRYN INTERNETOWYCH Z HIPERLINKIAMI LUB UDOSTĘPNIANYCH W JAKICHKOLWIEK BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH. W KAŻDY SPOSÓB PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU TIDES, JEJ KIEROWNICY, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK (I) BŁĘDÓW, BŁĘDÓW, NIEDOKŁADNOŚCI , (II) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO I KORZYSTANIA Z WITRYN INTERNETOWYCH, (III) JAKIEGOKOLWIEK NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB PRZECHOWYWANE W TYM INFORMACJE FINANSOWE, (IV) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYN INTERNETOWYCH, (IV) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONY INTERNETOWE, ORAZ /LUB (V) JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W DOWOLNEJ TREŚCI LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TREŚCI PRZESŁANYCH, PRZESYŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ WITRYN INTERNETOWYCH, W OPARCIU O GWARANCJE UMOWA, CZYNNE LUB JAKAKOLWIEK INNA PRAWNA TEORIA,I CZY ORGANIZACJA JEST POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W OBOWIĄZUJĄCEJ JURYSDYKCJI.

 

UŻYTKOWNIK W SZCZEGÓLNOŚCI POTWIERDZA, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKA, TAKIE JAK HISTORIE LUB ZNIEWAŻAJĄCE, OBRAŻLIWE LUB NIELEGALNE POSTĘPOWANIE JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ORAZ ŻE RYZYKO USZKODZENIA LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO ODPOWIADA CAŁKOWICIE NA UŻYTKOWNIKA.

 

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Tides, jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, stratami, zobowiązaniami, kosztami lub długami i wydatkami (w tym między innymi prawnikami). opłaty) wynikające z: (i) korzystania przez Państwa z Serwisów i uzyskiwania do nich dostępu; (ii) naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków; (iii) naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich lub jakichkolwiek przepisów, w tym między innymi praw autorskich, praw własności lub prawa do prywatności; lub (iv) wszelkie roszczenia, że ​​treści przesyłane za pośrednictwem Witryn naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. To zobowiązanie do obrony i odszkodowania będzie obowiązywać w mocy niniejszych Warunków i korzystania z Witryn.

 

Możliwość zaakceptowania warunków użytkowania

Potwierdzasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swojej jurysdykcji lub posiadasz prawną zgodę rodzica lub opiekuna oraz jesteś w pełni zdolny i kompetentny do wyrażenia zgody i przestrzegania niniejszych Warunków. Potwierdzasz również, że masz co najmniej 16 lat, ponieważ te Witryny nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia. 

 

Cesja

Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich podstawie nie mogą być przenoszone ani cedowane przez Ciebie, ale mogą być przez nas cedowane bez ograniczeń.

 

Ogólne

Niniejsze Warunki podlegają wewnętrznemu prawu materialnemu stanu Kalifornia, bez względu na jego zasady kolizyjne. Wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a nami, które wynikają w całości lub w części z Witryn, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwej jurysdykcji znajdujący się w stanie Kalifornia. Niniejszy Regulamin, wraz z Polityką Prywatności oraz wszelkimi innymi informacjami prawnymi publikowanymi przez nas w Serwisach, stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a nami dotyczące Serwisów. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, nieważność takiego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, które pozostaną w pełnej mocy. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się takiego warunku lub jakiegokolwiek innego warunku, a niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia wynikającego z niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. UŻYTKOWNIK I TIDES ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE WSZELKIE PRZYCZYNY DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z WITRYN INTERNETOWYCH LUB Z NIĄ ZWIĄZANE MUSZĄ ROZPOCZĄĆ SIĘ W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD PRZYPADKU DZIAŁANIA. W PRZECIWNYM WYPADKU TAKA PRZYCZYNA DZIAŁANIA JEST TRWAŁA PRZEKAZALNA.