Ukuphakamisa amazwi
yaBaxhamli beKamva lethu

Umnxeba ovela kuBantu

I-unCommission lithuba elikhulu, elahlukileyo, kunye nelokuthatha inxaxheba apho abantu abatsha abangama-600 babelane ngamava abo ukuchonga imiba esele ilungile kwikamva lokufunda kwe-STEM kunye nethuba.

Ukusuka kula mabali, kwavela ukuqonda okuthathu okwalatha indlela eya phambili ekufezekiseni imfundo ye-STEM elinganayo kubo bonke abantwana belizwe lethu, ngakumbi kuluntu oluNtsundu, lwaseLatinx, kunye nolweNative American.

Ulutsha alukhange lunikezele; bagxothiwe kwaye bafuna ukwenza umahluko nge-STEM.

 

Kubaluleke kakhulu ukuba abantu abatsha bazive bekwi-STEM.

 

Ootitshala bangawona mandla anamandla okukhuthaza ukubakho kwi-STEM.

ABABALALI ABANGAKHOKHOMISHINI

                         21

                           Iminyaka yobudala (iminyaka ephakathi)

 

                       82%

               Abantu bebala

 

75%

Owasetyhini okanye ongeyena-binary

 

100%

Ababalisi bamabali abave kwi-a

umntu omdala onenkxaso malunga nebali labo

 

38

States, kuquka iWashington, DC

INDLELA PHAMBILI

Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, i-100Kin10 yaphehlelelwa ukuphendula kwikhwelo likaMongameli Obama lokusombulula omnye weyona mingeni yelizwe lethu ecinezelayo-ukunika abantwana imfundo ye-STEM enkulu ngokulungiselela i-100,000 yootitshala abagqwesileyo be-STEM. Ngokudibeneyo, i-100Kin10 incede ekulungiseleleni ootitshala be-STEM abayi-108,000 kumagumbi okufundela aseMelika ngo-2021, baphumelela into ekungekho mntu wayecinga ukuba inokwenzeka. 

 

Ngoku, iphefumlelwe kuko konke okuvele kwi-unCommission, i-100Kin10 izimisele ukuya ngaphaya kwenjongo yayo yokuqala phantsi kwebhena entsha ye. Ngaphantsi kwe-100K. 2032, I-Beyond100K iya kulungiselela kwaye igcine i-150K entsha yootitshala be-STEM, ngakumbi kwizikolo ezikhonza uninzi lwabaMnyama, iLatinx, kunye nabafundi baseMelika baseMelika. Baza kuxhasa uthungelwano lwabo kumzamo wabo wokulungiselela ootitshala ababonisa kwaye bamele abafundi babo kunye nokulima iindawo zokusebenzela kunye namagumbi okufundela okuba ngabantu, bedala iimeko zabo bonke abafundi ukuba baphumelele kwi-STEM yokufunda. Yiloo ndlela esinokuthi siphelise ngayo ukunqongophala kootitshala be-STEM ngokulingana, ukumelwa, kunye nokubakho.